OFFERTA

Bendros sutarčių sudarymo sąlygos

 

I. Bendrosios sąlygos

 1. Šios sąlygos yra neatsiejama visų tiekimo sutarčių ir susitarimų dalis. Jos laikomos priimtomis ne vėliau užsakymo pateikimo ir krovinio gavimo momento.
 2. Susitarimai, kurie prieštarauja šioms sąlygoms, laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jei yra raštiškai mūsų patvirtinti.
 3. Visi šie pasiūlymai yra neprivalomi, nes jų vykdymas priklauso nuo fakto. Pasiūlymai tampa privalomais, juos patvirtinus arba vykdant užsakymą.
 4. Gauti užsakymai turi būti raštiškai pardavėjo patvirtinti. Jeigu per 8 dienas po užsakymo patvirtinimo gavimo pirkėjas nepareiškia jokių prieštaravimų, užsakymas laikomas atitinkantis visas užsakymo patvirtinimo sąlygas.
 5. Mes kategoriškai neigiam bet kokias pirkimo ir tiekimo ar kitas sandėrių sudarymo sąlygas, prieštaraujančias mūsų pirkimo ir tiekimo sąlygoms.

 

II. Kainos ir apmokėjimo sąlygos

 1. Visos kainos įsigalioja pardavimo momentu ir neįskaito pakuotės, transporto išlaidų, muitų. Naujam katalogui / kainininkui atsiradus, senos kainos netenka galios.
 2. Galutinė kaina – derybų objektas.
 3. Mes paliekam sau teisę vykdyti užsakymus tik po apmokėjimo.
 4. Apmokėjimo terminas – 30 dienų po sąskaitos išrašymo datos.
 5. Jeigu pirkėjo materialinė padėtis iš esmės pablogėja, mes paliekam sau teisę vykdyti sutartyje numatytas paslaugas priklausomai nuo išankstinio apmokėjimo ar dalinio išankstinio apmokėjimo. Po protingo papildomo termino, jei pirkėjas ir toliau nesiima jokių veiksmų, mes turime teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

III. Išsiuntimas ir pakuotė

 1. Išsiuntimo riziką prisiima pirkėjas. Jeigu išsiuntimas atidėliojamas dėl aplinkybių, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės, tai pirkėjas prisiima riziką nuo produkcijos paruošimo išsiuntimui dienos.
 2. Pardavėjas privalo tinkamai ir tvarkingai supakuoti produkciją. Atskiros siunčiamos pozicijos turi būti tiksliai sužymėtos.
 3. Transporto draudimas vykdomas tik pirkėjui pageidaujant ir jo sąskaita.
 4. Vienkartinis įpakavimas įskaičiuotas į savikainą.
 5. Pakavimo ir transportavimo išlaidos, o taip pat pristatymo išlaidos gali būti pateiktos pirkėjo apmokėjimui.

IV. Pristatymo įsipareigojimai

 1. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms (sausra, stiprus šaltis, kruša) ar kitoms, nuo mūsų nepriklausančioms force majeure aplinkybėms (tokioms kaip epidemija, streikai, atleidimai iš darbo, bet kokio tipo gamybiniai sutrikimai, karai, kariniai veiksmai, valiutiniai pokyčiai ar valdžios įsikyšimas), pristatymo terminas pratęsiamas tų aplinkybių galiojimo laikui. Jeigu dėl anksčiau minėtų aplinkybių pristatymas tampa neįmanomas, mes nelaikome save įpareigotais pristatyti produkciją. Tokiu atveju, pirkėjas neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.
 2. Griežti pristatymo terminai mums tampa privalomi, tik raštiškai patvirtinus.
 3. Daliniai pristatymai negalimi.

V. Dydžiai ir pavyzdžiai

 1. Visi dydžiai yra apytikriai. Leidžiama dydžių paklaida yra 10%.
 2. Pavyzdžiai rodo tik vidutinę kokybę. Ne visi augalai turi atitikti pavyzdį.

VI. Garantijos ir vykdymo užtikrinimas

 1. Mes negarantuojame augalo augimo. Jeigu pirkėjas primygtinai reikalauja augimo garantijos, tai į sąskaitą bus įtraukta papildoma suma už tokios garantijos pateikimą. Garantijos galiojimo laikas – vieneri metai po augalų pristatymo, su sąlyga, kad pirkėjas tinkamai prižiūri augalus (teisingas augalo sodinimo gylis, trąšos, laistymas). Garantija negalioja, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, ypatingai sausrai, šalčiui, kenkėjams ir t.t.
 2. Grynarūšiškumo garantija pateikiama tik klientui primygtinai reikalaujant. Vaismedžiams grynarūšiškumo garantija galioja penkis metus po pristatymo. Garantija sodo uogų kultūroms, rožėms ir kitiems krūminiams augalams galioja du metus po pristatymo.
 3. Pristačius siuntą, augalai apžiūrimi. Pastebėjus defektus, būtina nedelsiant, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 8 dienas, pareikšti raštišką skundą. Apie defektus, pastebėtus vėliau, taip pat turi būti pranešta raštiškai per 8 dienas po jų pastebėjimo, bet ne vėliau kaip per vienerius metus po pristatymo. Privatūs klientai gali pranešti apie defektus per vienerius metus po pristatymo.
 4. Pardavėjas turi teisę pakeisti augalus, esant akivaizdiems defektams. Pakartotinai pastebėjus defektus, pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį arba reikalauti kainos sumažinimo.
 5. Bet kokie nuostolių atlyginimo reikalavimai ribojami sąskaitos dydžiu NETTO. Kiti reikalavimai, nepriklausomai nuo to, kuo jie pagrįsti, yra negalimi, jei tik jie ne grindžiami padaryta žala gyvybei, sveikatai, fizine žala dėl neatsargumo iš pardavėjo ar jo įgalioto atstovo pusės.
 6. Rožių rūšių, saugomų patentų teise ar prekinių ženklų teise, įsigijimas įpareigoja pardavinėti šias rūšis išimtinai su originalia etikete, kuri pateikiama kartu su augalais, o taip pat nenaudoti įsigytas rožes ar jų dalis jų veisimui.

VII. Vykdymo vieta ir jurisdikcija

 1. Iškilusių ginčų arbitražo ir vykdymo vieta verslininkams ir juridiniams asmenims yra pardavėjo būvimo vieta.
 2. Galioja Lietuvos Respublikos įstatymai.